Valoració de la USOC de la Reforma de pensions anticipades i parcials

25.03.2013 10:28

Reforma del sistema de jubilacions anticipades i parcials

El Govern estatal continua retallant drets socials amb les seves mesures per reduir despeses públiques. Amb el Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu, s'endureixen les condicions d'accés a la jubilació anticipada i parcial, rebaixa els costos de les empreses en els acomiadaments col·lectius que incloguin pocs treballadors de 50 anys, i permet combinar salari i pensió, amb independència de la jornada laboral, a tots els treballadors, excepte als funcionaris.

 

Serà necessari treballar més anys i cotitzar més temps per tenir pensions més baixes(entre un 15% i un 25%, segons l' Institut d'Actuaris Espanyols).

 

Des de la USOC rebutgem aquesta reforma per vàries raons:

1. És innecessària i injusta, la Llei 27/2011 que va entrar en vigor el 1 de gener de 2013, ja contenia una reforma profunda de la jubilació anticipada i la parcial, que va ser signada per CCOO i UGT i que des de la USOC ja vàrem denunciar públicament. Ara el govern de l’Estat, no té suficient i la torna a reformar a la baixa. 

2. Només servirà per reduir més les pensions de jubilació al nostre país. 

3. No fomentarà la renovació de plantilles i la creació de nous llocs de treball a les empreses. 

4. Si es redueix el poder adquisitiu dels futurs pensionistes, també es debilitarà el consum i el mercat intern, i per tant, farà més difícil la recuperació econòmica. 

5. Augmentar l’edat laboral farà en determinats sectors amb més càrrega física, sobretot industrials, que els treballadors i treballadores vagin a treballar amb edats elevades i amb problemes de salut laboral. 

6. És inacceptable la modificació del subsidi per a més grans de 55 anys, donat que aquest subsidi és el principal recurs de protecció social i econòmica per al col·lectiu de treballadors i treballadores acomiadats al final de la seva vida laboral i que suposa, en la majoria dels casos, la seva única font d’ingressos i cotització fins a la jubilació. Aquesta reforma té en compte els ingressos de la unitat familiar i no només els propis de la persona beneficiària, castiga les famílies solidàries que tenen membres aturats, per desgracia, un nombre creixent en el nostre país.

 

Reforma amb aplicació progressiva

L' impacte serà menor per als qui estan prop de jubilar-se, ja que l'aplicació de la reforma serà progressiva des de 2013 i fins a l'1 de gener de 2027, quan els canvis estaran en vigor de forma completa.

Els primers afectats pels canvis seran els nascuts el 1948, que compleixen 65 anys l'any que acaba de començar, i els primers a què s'aplicarà la reforma al complet seran els nascuts el 1960, que compliran 67 anys el 2027.

 

Mesures aprovades:

1. Es dificultaran les jubilacions anticipades

El Reial Decret Llei, pretén limitar les jubilacions anticipades actuant sobre l'edat d'accés, els anys de cotització exigits i els coeficients reductors que s'aplicaran a la pensió per cada any d'avanç a l'edat legal de jubilació.

En el cas de la jubilació anticipada forçosa, la norma l'estableix quatre anys abans de l'edat legal, de tal forma que l'edat d'accés serà el 2013 de 61 anys i un mes, i pujarà gradualment any rere any fins a aconseguir els 63 anys el 2027.

El període mínim de cotització exigit per accedir a la jubilació anticipada passarà de 30 a 33 anys i per poder acollir-se a aquesta modalitat s'exigirà ser demandant d'ocupació almenys sis mesos de la sol·licitud, després d'un acomiadament col·lectiu o un acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció; una resolució judicial conforme a la Llei concursal; força major; mort o jubilació de l'empresari, i violència de gènere.

L'edat mínima exigida per poder acollir-se augmentarà progressivament, compassant-la a l'augment progressiu de l'edat legal. Després del període transitori, el 2027, serà de 63 anys mentre que l'edat de jubilació estarà ja en 67 anys. Fins ara, es podia accedir a la prejubilació amb 61 anys.

Així mateix, s'exigirà haver cotitzat un mínim de 33 anys, en comptes dels 30 anys que es demanaven fins ara.

Els coeficients reductors que s'apliquen sobre la pensió també s'eleven:

 • La retribució es reduirà un 1,875% per cada trimestre d'avanç sobre l'edat legal per als que tinguin menys de 30 anys i 6 mesos cotitzats.  
 • Es retallarà un 1,750% per cada trimestre d'avanç per als que tinguin cotitzat entre 30,5 anys i 41,5 anys  
 • Es reduirà un 1,625% per cada trimestre d'anticipació per als qui hagin cotitzat entre 41,5 anys i 44,5 anys.  
 • La reducció de la pensió serà de l'1,50% per cada trimestre d'avanç per als que tinguin carreres de cotització de 44,5 anys o més.
En concret, i pel que fa a la jubilació anticipada de caràcter voluntari, s'eleva a 35 anys el període mínim de cotització exigit per accedir a aquesta figura, a la que podran acollir-se els treballadors de tots els règims, sempre que la pensió resultant superi la pensió mínima que li correspondria a l'interessat per la seva situació familiar en complir els 65 anys.
 
A més, l'edat per accedir a la jubilació anticipada voluntària s'estableix en els 63 anys i un mes, dos abans de l'edat legal. I s'anirà incrementant de manera progressiva, fins a aconseguir els 65 anys el 2027, any en què l'edat legal de jubilació ordinària aconseguirà els 67 anys.
 
També s'augmenta el període mínim de cotització exigit: serà de 35 anys, en comptes de 30 anys com fins ara.
 
S'endureixen els coeficients reductors:
 • Una reducció del 2% per trimestre d'avanç per a carreres de cotització de 38,5 anys  
 • El retall de la pensió serà de l'1,875% per cada trimestre d'anticipació per a cotitzacions d' entre 38,5 anys i 41,5 anys.  
 • Es reduirà un 1,7% per cada trimestre per a qui hagi cotitzat entre 41,5 anys i de 44,5 anys.  
 • La pensió es retallarà un 1,625% per cada trimestre d'avanç per a carreres de cotització superiors als 44,5 anys.
 
2. La jubilació parcial també es veurà reformada per ser menys atractiva
 
En el cas de la jubilació parcial, l'edat d'accés se situa en dos anys respecte a l'edat legal, és a dir, 63,1 mesos el 2013 i 65 anys el 2027. Els anys de cotització mínims necessaris per acollir-se a aquesta modalitat seran 33 (en cas de persones amb discapacitat seran 25 anys) i s'exigirà també a l'interessat una antiguitat de sis anys a l'empresa. 
 
Els jubilats parcials veuran reduïda la seva jornada entre un 25% i un 50% o fins i tot un 75% si el treballador rellevista està contractat a temps complet i de manera indefinida. El rellevista haurà d'estar en l'aturada, o ser treballador de la mateixa empresa amb un contracte limitat, o soci treballador d'una cooperativa o de treball assimilats en el cas de treballadors per compte d'altre. 
 
Entre la base de cotització del jubilat parcial i el treballador que li relleva haurà d'existir una equivalència del 65% i el contracte del rellevista haurà de durar fins que el jubilat parcial arribi a l'edat legal de jubilació vigent en cada moment. Si el rellevista té contracte indefinit, la norma diu que s'afegiran dos anys més. Ambdós treballadors cotitzaran pel 100% de la jornada (50% el 2013, amb pujades anuals del 5%).

 

3. El pensionista que treballi cotitzarà una “quota de solidaritat”

Una altra de les modalitats de pensió del decret és la possibilitat de compatibilitzar el treball per compte propi o aliena, ja sigui a jornada completa o a temps parcial, amb el cobrament d'una pensió de jubilació ordinària o demorada. Aquesta opció, que El Govern denomina 'pensionista actiu', no serà possible en el cas de jubilacions anticipades o bonificades per treballs penosos o tòxics. 

Fins ara, la possibilitat de compatibilitzar treball i pensió només existia per als assalariats a temps parcial i per als autònoms amb ingressos no superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

 

A partir d'aquesta reforma:

 • Cada any que s'allargui la vida laboral a partir de l'edat legal vigent en cada exercici, i si s'ha cotitzat menys de 25 anys, la pensió s'augmentarà un 2% anual. 
 • Si la carrera de cotització està entre 25 i 37 anys, cada any de més es bonificarà amb un 2,75% d'increment.  
 • Amb un historial de cotització igual o superior a 38 anys i mig, l'incentiu anual serà del 4% de millora.
En el cas de la cotització, empresa i treballador-pensionista cotitzaran només per Incapacitat Temporal (IT) i contingències professionals, si bé aportaran una 'quota de solidaritat' al sistema, no computable per a prestacions, del 8%, de la que el 6% anirà a càrrec de l'empresa i el 2%, del 'pensionista actiu'. 
 
La persona que opti per aquesta modalitat cobrarà el 50% de la pensió que li correspongui -import de reconeixement inicial i de les revaloracions sense incloure complements a mínims-. Un vegada que el contracte acabi i el treballador decideixi jubilar-se de manera definitiu percebrà el 100% de la pensió més el complement a mínim a què tingués dret.

 

4. Temps de cotització “extra” per fills:

El 2013, es computaran com cotitzats 112 dies per cada fill (quelcom més de tres mesos i mig) sempre que les mares o els pares hagin deixat de treballar per cuidar-los. El 2019, s'aconseguirà el màxim previst en la llei i es reconeixeran com cotitzats 9 mesos per cada fill (270 dies), fins a un màxim de cinc anys. 

Es reconeixerà només a un dels progenitors i només quan tinguin carreres de cotització llargues. Per exemple: una mare amb 36 anys cotitzats i tres fills, podrà jubilar-se als 65 anys a partir de 2027 perquè l'atenció dels seus fills li dóna els dos anys i mig que li falten per aconseguir el límit exigit de 38 anys i 6 mesos.

5. S'intenta evitar que s’acomiadin als majors de 50 anys:

D'altra banda, el decret introdueix canvis en el capítol de les aportacions al Tresor que han de realitzar les empreses o grups de més de 100 treballadors que incloguin a majors de 50 anys en acomiadaments col·lectius, la crida “Esmena Telefònica”, als que ha de costejar la desocupació i les cotitzacions. 

El canvi consisteix en el fet que ara les aportacions hauran de realitzar-se exclusivament quan existeixi "discriminació per raó de l'edat en els acomiadaments", és a dir, en la mesura que "el percentatge de treballadors de més de 50 anys inclosos en l'acomiadament col·lectiu sigui superior al pes d'aquest col·lectiu en la plantilla de l'empresa". 

Així mateix, a partir d'ara, a més de les empreses que hagin obtingut beneficis en els dos exercicis anteriors a l'acomiadament col·lectiu, quedaran incloses aquelles que obtinguin beneficis en almenys dos exercicis econòmics consecutius, dins el període comprès entre l'exercici econòmic anterior a l'acomiadament col·lectiu i els quatre exercicis econòmics posteriors a aquesta data.

 

6.- Enduriment de les condicions per accedir al Subsidi per majors de 55 anys:

És inacceptable la modificació del subsidi per a més grans de 55 anys, ja que es tindrà en compte els ingressos de la unitat familiar i no només els propis de la persona beneficiària. Amb aquest canvi es castiga les famílies que tenen membres aturats, per desgracia un nombre creixent en el nostre país. 

Aquesta no és la primera retallada d’aquest subsidi: el mes d’agost de 2012 es va passar dels 52 als 55 anys l’edat per a tenir dret, i es va reduir la base de cotització del 125% al 100% de la base mínima i es va limitar el termini màxim del seu cobrament a la primera oportunitat de jubilació(anticipada)mentre que abans podia prolongar-se (voluntàriament) fins l’edat de jubilació ordinària. 

Barcelona, a 18 de març de 2013